algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VZW SOBO@WERK Consument

1. Toepasselijkheid

Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle prestaties en diensten geleverd door VZW SOBO@WERK (hierna aangeduid als de “verkoper”) en zijn ze van toepassing op de rechtsverhouding tussen de klant en de verkoper. Deze algemene voorwaarden worden medegedeeld aan de klant vóór het sluiten van de overeenkomst, ten laatste bij het opstellen van een offerte. Door het aanvaarden van een offerte geeft de klant te kennen de algemene voorwaarden begrepen te hebben en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Van deze algemene voorwaarden kan niet stilzwijgend worden afgeweken. Het louter gedogen van een gedraging van de klant in strijd met de overeenkomst houdt geen afstand in van de inhoud van deze algemene voorwaarden door de verkoper.

2. Prijs en betaling

a) Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper aanvaard, dient de betaling van onze facturen binnen de 15 dagen na factuurdatum te geschieden.

b) Het eventueel protest tegen of opmerkingen in verband met de factuur dient op straffe van verval per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum aan de verkoper over gemaakt te worden.

c) In geval van niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per maand en dit vanaf de datum van de vervaldag van de factuur, met een minimum van 50 EUR. Cumulatief zal op elke op de vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 5% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van de verkoper om een grotere schade te bewijzen en een hogere schadevergoeding te bekomen.

d) In geval van niet betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden bovendien alle overige uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Tevens kunnen alle lopende overeenkomsten met de klant onmiddellijk opgeschort of beëindigd worden, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder dat de verkoper hier gehouden kan zijn tot schadevergoeding.

3. Offerte, Orderbevestiging en Leveringstermijnen

a) De offertes zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen na het versturen er van. Offertes gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar. Zij betreffen slechts een voorstel van de verkoper en binden de verkoper niet. Alle prijzen vermeld op de offerte zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bepaald dat het gaat om prijzen inclusief btw.

b) Een order verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging door de verkoper. Indien de voorwaarden uit het WER daartoe zijn voldaan, beschikt de klant bij een verkoop op afstand (digitaal) over een herroepingsrecht, indien dit wordt uitgeoefend binnen de 14 kalenderdagen na het order.

c) De schadevergoeding voorzien in 2. c) wordt mutatis mutandis toegepast bij laattijdige levering van goederen of uitvoering van diensten, behoudens in geval van imprevisie of overmacht en onverminderd artikelen 5 en 8.

d) De verkoper behoudt de mogelijkheid om aanpassingen te doen aan de geleverde prestaties en werken indien noodzakelijk en mits geldige reden.

4. Meerwerken

a) Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald werken wij aan de hand van het systeem “aanneming in regie”. Dit houdt in dat de klant steeds wijzigingen kan opleggen terwijl de werken plaats vinden (= meerwerk). Meerwerken worden intern bijgehouden door de verkoper, hetgeen als bewijs geldt t.a.v. de klant. Deze worden op eerste verzoek van de klant voorgelegd. Voor meerwerken wordt er een tarief per werk uur aangerekend alsook de kosten van de benodigde materialen. Alle uitgevoerde meerwerken worden geacht door de klant te zijn opgedragen, behoudens tegenbewijs. Het feit dat de verkoper de meerwerken intern niet heeft bijgehouden doet hier geen afbreuk aan.

b) De verkoper behoudt het recht om gevraagde meerwerken niet uit te voeren. Uit het niet uitvoeren van een bepaald meerwerk tijdens een opdracht kan niet afgeleid worden dat andere meerwerken tijdens diezelfde opdracht niet rechtsgeldig zouden hebben plaatsgevonden.

5. Aanvaarding – gebreken

a) De niet conformiteit van de geleverde diensten en werken en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de uitvoeringen van de diensten en werken door de klant aan de verkoper middels aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. Indien dit niet binnen de hier boven vermelde termijn gebeurt, worden de geleverde diensten en werken geacht aanvaard te zijn en kan de verkoper niet meer worden aangesproken voor niet-conforme levering en zichtbare gebreken.

b) De verkoper vrijwaart de klant voor verborgen gebreken, indien aan de voorwaarden daartoe is voldaan. Om van voormelde vrijwaring te kunnen genieten, dient de klant op straffe van verval binnen de twee maanden volgende op de vaststelling van het verborgen gebrek door de klant of volgend op het ogenblik dat de klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen er kennis van te geven aan de verkoper middels aangetekend schrijven en de vordering dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen de zes maanden vanaf dat tijdstip.

c) De verkoper is niet aansprakelijk indien het verborgen gebrek (on)rechtstreeks het gevolg is van (i) gebrek aan passend onderhoud en controle, (ii) latere aanpassingen door de klant of (iii) externe factoren of (iv) indien de verkoper niet kon afweten van de verborgen gebreken.

d) De verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van verborgen gebreken indien het gebrek tegensprekelijk wordt vastgesteld. Indien een verborgen gebrek voorligt, zal de verkoper, naar keuze van de klant, gehouden zijn tot herstelling of vervanging van de zaken waaraan een verborgen gebrek werd vastgesteld of tot terugbetaling van het corresponderend gedeelte van de gefactureerde prijs. De klant zal echter op geen enkele andere vergoeding (zoals onder meer, doch geenszins hiertoe beperkt, vergoeding voor onrechtstreekse of gevolgschade) aanspraak kunnen maken, behoudens het geval dat er aangetoond wordt dat de verkoper op de hoogte was van het verborgen gebrek en niets ondernomen heeft om dit gebrek op te lossen.

6. Eigendomsoverdracht

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding, blijven door verkoper geleverde goederen de uitsluitende eigendom van de verkoper, ook in geval van vermenging, verwerking of vervreemding.

7. Intellectuele rechten

De verkoper blijft de enige en exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen, diensten en werken geleverd door de verkoper. De klant garandeert deze rechten niet te schenden.

8. Aansprakelijkheid

a) Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Een enkele uitzondering hier op is wanneer er sprake is van een verbintenis die de voornaamste prestatie van de overeenkomst vormt.

b) De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

c) Deze bepalingen zijn verrekend in de prijzen die de verkoper aanrekent voor de prestaties en goederen.

9. Overmacht

Ingeval van overmacht behoudt de verkoper zich het recht, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de goederen uit te stellen dan wel te beëindigen. In geval van imprevisie zullen partijen onderhandelen om op korte termijn tot de redelijke aanpassing van de overeenkomst te komen. Bij gebreke aan dergelijk akkoord, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding.

10. Evenwicht – geldigheid

Partijen verklaren dat de huidige bepalingen overeenstemmen met hun werkelijke wil en de wederzijdse verbintenissen redelijk en evenwichtig zijn, rekening houdend met alle omstandigheden. In geval van nietigheid/niet afdwingbaarheid van een (deel)bepaling, tast dit niet de geldigheid en de afdwingbaarheid aan van de overige (deel)bepalingen. Partijen zullen in voorkomend geval onderhandelen om te komen tot een geldig en afdwingbaar beding dat zo nauw mogelijk aansluit bij hun initiële bedoeling. Voor zoveel als nodig wordt de rechter hiertoe gemachtigd (conversie).

www.sobo.be - vzw SOBO – BE 0863.423.427 – bank IBAN BE93 7785 9356 3667 –

Algemene voorwaarden t.a.v. consumenten

11. Bevoegde rechtbank

De verkoper kan uitsluitend worden gedagvaard voor de rechtbank bevoegd voor de plaats van zijn zetel.

12. Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de hierin vervatte verwijzingsregels.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x