privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING VAN VZW SOBO@WERK

Door gebruik te maken van de website of van de diensten van vzw Sobo@werk (hierna aangeduid door “Sobo”, “wij” of “ons), door het inschrijven op de nieuwsbrief, of door met Sobo te communiceren, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Sobo respecteert uw privacy en verzekert een gepaste bescherming van uw gegevens. Hiertoe worden steeds de nodige maatregelen genomen, conform de toepasselijke wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016). Om zo transparant mogelijk te zijn, willen wij u informeren over de bescherming van uw persoonsgegevens.

1.1 Welke persoonsgegevens worden verzameld:

Sobo kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

- Naam

- Voornaam

- Adres

- Bedrijfsnaam

- Bedrijfsadres

- E-mailadres

- Telefoonnummer (vast/gsm)

- Functie binnen de onderneming

- Facturatieadres

- Rekeningnummer

- Bankcode

- Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Sobo (vb tijdens correspondentie)

1.2 Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld in kader van:

- Een samenwerking met Sobo

- Bezoek van de website

- Het gebruik dat u maakt van de diensten van Sobo

- Het inschrijven voor de nieuwsbrief

- Correspondentie met en uitgaande van Sobo

- Het opvragen van een offerte

- Het uitwisselen van business cards

De door Sobo verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

1.3 Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Sobo kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

- De opmaak en het versturen van een offerte

- De uitvoering van een overeenkomst

- Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)

- Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en na uw goedkeuring hiervoor te hebben ontvangen.

- Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

- Het opstellen van statistieken

- Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website

- Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

1.4 Beveiliging van uw gegevens

Sobo neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende administratie, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

1.5 Verstrekking aan derden

Sobo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

1.6 Bewaartermijn Sobo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

1.7 Uw rechten omtrent uw gegevens In overeenkomst met de toepasselijke wetgeving, kan u een aantal rechten uitoefenen. Zo heeft u het recht om de persoonsgegevens die we over u verzamelden, te raadplegen, te laten verbeteren en/of te laten verwijderen. In dit laatste geval wanneer u vermoedt dat Sobo bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt. Bovendien kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, dit enkel op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen. In dat geval stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sobo.be , samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Ten allen tijde heeft u de mogelijkheid om in en uit te schrijven op onze commerciële berichtgeving. Zo ontvangt u enkel de informatie die u wil.

1.8 Andere websites De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Sobo verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

1.9 Update Privacy Verklaring Sobo is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. De datum van de laatste wijziging zal aangeduid worden op de website en/of de Privacy verklaring.

1.10 Contacteer Sobo:

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Sobo uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u ons contacteren via:

- Een schrijven naar vzw Sobo@Werk, Pathoekeweg 9 A/7, 8000 Brugge of

- Via het sturen van een e-mail naar info@sobo.be

1.11 Klachten Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Sobo deze vragen of opmerkingen heeft behandeld, of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Sobo uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u dit melden aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacy Commissie genoemd).


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x